Duurzaam veilig

Duurzaam Veilig is een goede visie voor het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland. Het is belangrijk dat alle principes zoveel mogelijk worden nageleefd, zodat er meer uniformiteit en daardoor meer duidelijkheid ontstaat in het verkeer. Sinds de introductie van Duurzaam Veilig is er veel veiligheidswinst geboekt.

 

Waar richt Duurzaam Veilig zich op?

Duurzaam Veilig richt zich op het voorkomen (preventie) van ongevallen en waar dit niet mogelijk is, op het beperken van letsel. Duurzaam Veilig richt zich op diverse terreinen, zoals infrastructuur, voertuigen, verkeersregels, handhaving, educatie en voorlichting.

Hiervoor zijn vijf principes opgesteld:

  1. Functionaliteit van wegen. Wegen moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Hiervoor zijn straten en wegen gecategoriseerd: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
  2. Homogeniteit van massa, richting en snelheid. Conflicten tussen lichte verkeersdeelnemers en zwaar verkeer, tussen weggebruikers met grote snelheidsverschillen en tussen weggebruikers uit verschillende richtingen moeten worden voorkomen.
  3. Herkenbaarheid. Het wegbeeld moet kloppen bij de functie van de weg, zodat weggebruikers hun gedrag automatisch aanpassen. Wegmarkering moet uniform zijn, zodat overal in Nederland duidelijk is op welk type weg men zich bevindt, wat men daar kan verwachten en welk verkeersgedrag daar verlangd wordt.
  4. Vergevingsgezindheid. Er moeten maatregelen zijn die ernstig letsel voorkomen bij ongevallen. Hierbij valt te denken aan de veilige inrichting van bermen en de beschermende werking van voertuigen (voor inzittenden en zogeheten 'botspartners').
  5. Statusonderkenning. Weggebruikers moeten hun eigen taakbekwaamheid goed kunnen inschatten. Zelfoverschatting is zeer ongewenst en daardoor een bron van gevaar.

Educatie

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is verkeerseducatie van wezenlijk belang, ook in het kader van Duurzaam Veilig. In ‘Door met Duurzaam Veilig' van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wordt een vijftal gedragsthema's genoemd waarop educatie zich moet richten. Deze thema's zijn:

  1. Probleembesef en acceptatie van de duurzaam veiligmaatregelen;
  2. Strategische keuzes in het verkeer (voertuig- en routekeuze);
  3. Moedwillige overtredingen;
  4. Gewoontegedrag;
  5. Beginnende bestuurders (alle voertuigen; van fiets tot vrachtauto).

Belangrijke jaartallen

1992: introductie concept Duurzaam Veilig
1997: ondertekening Startprogramma Duurzaam Veilig

Geraadpleegde bronnen

SWOV, Door met Duurzaam Veilig in het kort