Veilig Verkeer Nederland peilt de politieke stemming op de weg

Wat zijn de opvattingen als het gaat om het verhogen van de veiligheid op de weg?

Aanstaande woensdag op 15 maart gaat Nederland naar de stembus. In aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen draaien de discussies in de media voornamelijk om grote thema’s maar er zijn meer issues die mensen bezighouden: verkeersveiligheid, een onderwerp dat leeft bij velen. Iedereen neemt deel aan het verkeer en iedereen heeft er wel een mening over. Zo ook de mannen en vrouwen die het overheidsbeleid de komende vier jaar gaan vormgeven. Wij vroegen aan 12 politieke partijen die meedoen aan de komende verkiezingen: wat zijn uw opvattingen als het gaat om het verhogen van de veiligheid op de weg? Om daar een scherp beeld van te krijgen legden we hen zes stellingen voor. Tien van hen namen, ondanks de hectiek van de campagnetijd, de moeite om hun standpunt toe te lichten over zaken als het smartphonegebruik, de maximumsnelheid in de bebouwde kom, en andere kwesties.
Bij twee partijen, de PVV en Denk, bleef een reactie achterwege.

Download ons artikel VVN Peilt (PDF).

Stelling 1: Het stijgend aantal verkeersdoden en gewonden in Nederland is onacceptabel. Hoog tijd dat verkeersveiligheid echt prioriteit krijgt, waarbij de belangrijkste beleidskeuze van mijn partij zal zijn…

 

Mark Rutte
Er zijn niet voor niets regels in het verkeer. Het is normaal dat je jezelf gedraagt als je de weg op gaat. Daarom blijven we ons inzetten voor een hardere aanpak van verkeershufters. Tenslotte wil je dat je kinderen veilig over straat kunnen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat gemeentelijke en provinciale wegen die onveilig zijn beter worden ingericht. Op die manier kunnen we samen het aantal ongelukken terugdringen.

Lodewijk Asscher
Ik breng elke ochtend mijn drie kinderen naar school. En als je dan op het schoolplein staat en al die kinderen met elkaar ziet spelen, dan besef je dat verkeersveiligheid ongelofelijk belangrijk is. Daarin investeren is bijna altijd een goed idee. Niet alleen in de buurt van scholen, maar ook de grotere wegen. Veel verkeersslachtoffers vallen op provinciale wegen. Ik wil daarom dat we alle regionale en nationale wegen binnen tien jaar op driesterrenniveau krijgen.


Martijn van Helvert
Het CDA heeft de afgelopen jaren gepleit voor behoud van het alcoholslot en de snelwegpolitie. Ook moet er betere controle van en handhaving op hufterig gedrag in het verkeer komen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is er niet één oplossing maar een mix van maatregelen nodig. Zware straffen bij herhaling van overtredingen, handhaving door investeren in politie, snelrecht en goede voorlichtingscampagnes.


Emile Roemer
De SP wil extra maatregelen nemen om het aantal verkeersslachtoffers fors te laten dalen. Denk hierbij aan aanpassing van infrastructuur voor veiliger fietspaden en vangrails die ook motorrijders op een veilige manier opvangen. We steunen maatregelen om het smartphonegebruik tegen te gaan. Gezien bijvoorbeeld de opkomst van de elektrische fiets, vooral bij ouderen, willen we investeren in een behendigheidscursus en de voordelen benadrukken van het gebruik van een fietshelm.


Alexander Pechtold

Om ervoor te zorgen dat de registratie van verkeersongelukken op orde is. Als je de oorzaak van een ongeluk namelijk niet kent, weet je ook niet wat je moet doen om de veiligheid te verbeteren. De huidige VVD-minister laat een Kamerbreed gesteund plan van D66 om dit te regelen vooralsnog links liggen. Onacceptabel, want verkeersongelukken verwoesten mensenlevens.

Liesbeth van Tongeren
Bescherming van langzame verkeersdeelnemers zoals wandelaars en fietsers, meer handhaving op smartphonegebruik en snelheidsovertredingen en verlaging van de maximumsnelheden.

 


Henk Krol
Een optimaal onderhoud van stoepen en wegen! Het aantal oudere verkeersslachtoffers is de laatste jaren gestegen, maar ook onder jongeren is dit aantal hoog. Goed onderhoud draagt bij aan een veiliger verkeerssituatie, voor iedereen. Daarnaast moet er zichtbaar gehandhaafd worden op verkeersregels. Ook willen wij graag dat scooters voortaan naar de rijbaan moeten, waar het verschil in snelheid met het overige verkeer minder groot is. Een helmplicht is daarbij wel van belang! Daarnaast zou het goed zijn als bij wegen waar aan elke kant een fietspad is, fietsers aan beide zijden alleen in de rijrichting mogen rijden. Dat scheelt veel verwarring.


Gert-Jan Segers
De ChristenUnie hecht veel waarde aan de verkeersveiligheid en streeft naar een halvering van het aantal verkeersdoden en –gewonden in 2027 ten opzichte van 2017. We zetten met name in op het tegengaan van ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers: onze kinderen en ouderen. We vinden dat verkeersovertredingen binnen de bebouwde kom harder moeten aangepakt worden en dat er veel strengere straffen moeten komen voor veelovertreders in het verkeer.

 

Kees van der Staaij
Eens. De SGP heeft als motto ‘stem voor het leven’. Het terugdringen van het aantal (dodelijke) verkeersongelukken hoort daar natuurlijk helemaal bij. Een van onze speerpunten zijn N-wegen. Daar gebeuren relatief veel en ernstige ongelukken. Geld voor verkeer moet dus eerst en vooral ingezet worden om deze gevaarlijke weggedeelten veiliger te maken. 


Marianne Thieme
Ruim baan te maken voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer, en minder ruimte te geven aan de auto. Met meer veilige fietspaden en (nieuwe) fietssnelwegen, en met verkeerslichten die zo zijn afgesteld dat fietsers eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen. En met openbaar vervoer waarmee vanuit elke woonkern de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten goed bereikbaar zijn, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland. De scooter verdwijnt van het fietspad om het fietsen veiliger te maken. De maximumsnelheid op snelwegen gaat terug naar 120 km/uur, op ringwegen naar 80 km/uur.


Stelling 2: Woonwijken moeten zo worden ingericht dat je er je kind wilt leren fietsen. Dat betekent dat de auto daar minder ruimte krijgt. De standaardsnelheidslimiet moet in de bebouwde kom daarom 30 km/uur zijn, niet 50 km/uur.

 

Mark Rutte
Helaas zagen we in 2015 een toename van het aantal dodelijke verkeersongelukken. We zien dat gemeentelijke en provinciale wegen er daarbij negatief uitspringen. Het aanpassen van de maximumsnelheid is niet de oplossing. Ongelukken worden vaak veroorzaakt door hufterig gedrag. Ik wil dat we mensen die bewust anderen in gevaar brengen in het verkeer harder aanpakken. Daarnaast moeten we in gesprek met provincies en gemeenten om ervoor te zorgen dat ook zij onveilige wegen beter inrichten.

Lodewijk Asscher
De maximumsnelheid van een weg moet in overeenstemming zijn met de belangrijkste functie ervan. Als fietsers veilig op vrij liggende fietspaden kunnen fietsen, kan 50 km/uur een veilige snelheid zijn. Maar in woonwijken waar al het verkeer samen komt, ligt 30 km/uur meer voor de hand. Mijn uitgangspunt is dat je bij twijfel kiest voor het beschermen van het kwetsbare verkeer, zoals fietsers en wandelaars. Dat zijn ook vaak kinderen en ouderen. Als het langzame verkeer gevaar loopt, passen we de maximumsnelheid aan.


Martijn van Helvert
In woonwijken waar veel kinderen buiten op straat spelen is het belangrijk dat iedereen zich aan de juiste snelheid houdt, en niet de kans krijgt sneller te rijden. Verkeersdrempels of obstakels kunnen daaraan bijdragen, evenals het duidelijk aangeven van zebrapaden en fietsstroken. Het CDA heeft vorig jaar het initiatief genomen van ‘Buurt Flits Service’. Hierbij bepalen de bewoners in de wijk waar er geflitst moet worden.


Emile Roemer
De SP ziet het voordeel van 30km-zones, zeker in woonwijken. De standaardsnelheid verlagen van 50km/uur naar 30km/uur voor alle wegen binnen de bebouwde gaat ons te ver. Er zijn immers ook binnen de bebouwde kom wegen waar veilig 50km/uur kan worden gereden. De afweging hiervoor moet lokaal gemaakt worden en niet vanuit de Tweede Kamer worden opgelegd.


Alexander Pechtold

De standaardsnelheidslimiet in woonwijken is vaak al 30 km/uur. Dat is goed, want waar mensen wonen, moeten we geen racebanen willen. Dat betekent niet dat dat overal in de bebouwde kom moet. Maar ook in 30km-zones vielen in 2015 nog 40 verkeersdoden. Veel te veel! Dat betekent dat snelheid niet alles zegt. Daarom kijkt D66 ook heel kritisch naar onveilig rijgedrag en of er misschien verbeteringen kunnen worden aangebracht in de weginrichting, zoals het wegnemen van overbodige paaltjes op fietspaden.

Liesbeth van Tongeren
Eens. GroenLinks is hierop agendasettend geweest, wij vinden het belangrijk voor zowel de verkeersveiligheid als de luchtkwaliteit dat in woonwijken maximaal 30 km/uur wordt gereden.


 

Henk Krol
Om overal in de bebouwde kom de maximumsnelheid naar 30 km/uur te verlagen voert wat ver. De bebouwde kom omvat immers meer dan alleen woongebieden. Maar het is zeker goed om te kijken naar een verlaging van de snelheid in echte woonwijken, om de verkeersveiligheid van kinderen, maar bijvoorbeeld ook van ouderen, te bevorderen.


Gert-Jan Segers

Woonwijken moeten een veilige verkeersomgeving bieden met voldoende ruimte voor fietsers, jong en oud. Overtredingen binnen de bebouwde kom moeten daarom harder worden aangepakt. Waar investeringen in de infrastructuur nodig zijn om de veiligheid te verhogen, moet dat zeker gebeuren, bijvoorbeeld door het aanleggen van meer fietsstraten. Wanneer de specifieke verkeerssituatie daartoe aanleiding geeft, is ook een verdere snelheidsbeperking van 30 km/uur in sommige woonwijken op z’n plaats.

 

Kees van der Staaij
Hoewel de SGP de gedachte erachter sympathiek vindt, ben ik het er toch niet mee eens om van 30 de standaard te maken. Wat ik wél vind, is dat er in meer woonwijken 30-kilometerzones aangewezen worden. Maar dat is nou typisch een zaak van de gemeenten.


Marianne Thieme 

Eens. De Partij voor de Dieren plaatst een groene en gezonde leefomgeving voorop: een leefomgeving waarin kinderen veilig kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/uur in de bebouwde kom hoort daar bij.

 

Stelling 3: Mijn partij maakt zich sterk voor een algeheel verbod op het gebruik van de smartphone in het verkeer en meer handhaving door de politie in de aanpak van verkeershufters. 

 

Mark Rutte
Als je append met alcohol op andere auto’s voorbij scheurt, dan zit je fout. Dat soort gedrag is niet normaal. Daarom wil ik dat er lik op stuk is voor verkeershufters. Voor kleinere overtredingen kunnen we dan een lagere boete geven. Daarnaast is het belangrijk dat de politie de vacatures voor verkeersagenten snel opvult. Een verbod op smartphones is pas effectief als je het ook kan handhaven.

Lodewijk Asscher
Ik ben het met beide eens. Als je op het scherm van je telefoon kijkt, zie je niks op de weg. Zeker als je een auto bestuurt, kan dat levensgevaarlijk uitpakken. Voor notoire verkeersovertreders wil ik de wet aanscherpen, zodat die via het strafrecht kunnen worden aangepakt. Daar hoort bij dat we prioriteit geven aan handhaving én dat we boetes anders opleggen: bij een lichte overtreding hoort een kleine boete, maar naarmate je vaker in de fout gaat worden ze zwaarder. 


Martijn van Helvert
Ja. Het CDA pleit al lang voor meer aandacht voor de gevaren van het gebruik van smartphones in het verkeer. Er zijn prachtige initiatieven die navolging verdienen. Jong en oud moeten worden geïnformeerd, door intensieve campagnes in combinatie met betere handhaving. Daarvoor is het van belang dat er meer geïnvesteerd wordt in de politie, zodat deze alle taken die ze heeft ook aankan.


Emile Roemer
Klopt, de SP is voor een verbod op het gebruik van de smartphone in het verkeer en wil ook meer handhaving. De aanpak van verkeershufters is een prioriteit van de SP. Zo nam de Tweede Kamer onlangs een motie van de SP over om niet alleen de rijbevoegdheid te kunnen invorderen maar ook het voertuig van een verkeershufter. Veel eerder heeft de Tweede Kamer al een voorstel overgenomen om opgevoerde scooters ter plekke te vernietigen.


Alexander Pechtold

Appen of sms’en in het verkeer is ontzettend gevaarlijk en daarop kan niet streng genoeg gehandhaafd worden. Met een algeheel verbod op het gebruik van de smartphone gooi je echter het kind met het badwater weg. En je smartphone in de houder gebruiken voor navigatie bevordert de verkeersveiligheid bijvoorbeeld juist. Verkeershufters hebben geen idee van het gevaar waaraan ze hun medeweggebruikers blootstellen. Dat is kwalijk en moet hard aangepakt worden.

 

Liesbeth van Tongeren
Het ‘even een berichtje sturen’ in de auto is levensgevaarlijk. We kennen al een smartphoneverbod voor gemotoriseerd vervoer. Helaas werkt dat nu niet. Er moet strenger worden gehandhaafd. GroenLinks wil inzetten op bewustwordingscampagnes (vergelijk succes BOB-campagne) en zo mogelijk technische maatregelen tegen smartphonegebruik in het verkeer. Een algeheel verbod in het verkeer zien wij niet zitten. Ook willen we dat de maximumsnelheid beter wordt gehandhaafd.

 


Henk Krol
Absoluut voor! Mensen zijn snel afgeleid met een smartphone in hun hand, en slechts één moment van onoplettendheid kan vreselijke gevolgen hebben in het verkeer. Het verbod zou moeten gelden voor alle weggebruikers, uitgezonderd voetgangers. Zij moeten natuurlijk wel opletten bij verkeerslichten, oversteken et cetera. Een uitzondering wordt verder gemaakt voor handsfree bellen in de auto, hoewel volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ook dan de afleiding zeer groot is. Maar een verbod hierop is bijna niet haalbaar en niet realistisch. Ernstige en terugkerende verkeerscriminaliteit moet zwaarder bestraft worden, en daar moet inderdaad streng op worden gehandhaafd.

Gert-Jan Segers 

Het gebruik van de smartphone in het verkeer heeft geleid tot meer verkeersongelukken. De ChristenUnie ondersteunt dan ook van harte het verbod op smartphonegebruik tijdens het rijden. Ook hufterig gedrag is wat ons betreft ontoelaatbaar. De politie moet meer werk maken van de aanpak hiervan. Om deze handhaving te kunnen waarborgen, maakt de ChristenUnie dan ook fors meer geld vrij voor extra agenten.

 

Kees van der Staaij
Heel goed! Wie in de auto of op de fiets stapt, moet alle aandacht richten op het verkeer. Als je in de auto tóch wilt appen, mailen of bellen met de telefoon in je hand, dan moet je maar even parkeren, en anders de bus of trein nemen. Zo eenvoudig is het. Op de fiets moet in ieder geval in de bebouwde kom hetzelfde gelden.

Daarbij past trouwens ook een hardere aanpak van roekeloze rijders en een alcoholslot voor hardnekkige drankrijders.

Marianne Thieme
Eens. Veilig verkeer vraagt dat alle verkeersdeelnemers hun aandacht er goed bij houden. Nieuwe vormen van afleiding via de smartphone zorgen steeds vaker voor gevaarlijke situaties. Het is zaak de gevaren bij de bron aan te pakken. Goede handhaving van verkeersovertredingen is eveneens van groot belang


Stelling 4: Mensen willen vrij zijn. Nog meer verkeersregels? Niet doen.

 

Mark Rutte
Als je ‘s morgens de weg op gaat om naar je werk te gaan of je kinderen naar school te brengen, dan hou je jezelf waarschijnlijk aan de verkeersregels. En terecht. Die regels zijn er niet voor niets. Als we ons allemaal aan die regels houden, dan wordt het veiliger op de weg. Nieuwe regels moet je alleen maken als die nodig zijn voor onze eigen veiligheid.


Lodewijk Asscher
Natuurlijk zeg ik ook: als het niet nodig is, dan inderdaad geen extra regels. Maar we wonen in een heel dichtbevolkt land waar hard gewerkt wordt, met als gevolg dat we met zijn 17 miljoenen elke ochtend en avond in de spits de weg op gaan. Dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed en dat komt mede door verkeersregels. Want dat zijn uiteindelijk niet meer dan afspraken die we met elkaar gemaakt hebben waardoor iedereen veilig en snel thuiskomt.

Martijn van Helvert
Mensen zien door de bomen het bos niet meer als het gaat om verkeersborden, -tekens en -strepen op de weg. Daarin zijn wij doorgeslagen en het is verwarrend. Uiteindelijk moeten we voorkomen dat het aantal verkeersdoden en -gewonden weer toeneemt, daarom is het CDA voorstander van betere controle en handhaving van de bestaande regels in het verkeer. Zodat de echte verkeershufters opgepakt worden.

Emile Roemer
De SP ziet meer prioriteit in het handhaven van de bestaande verkeersregels dan nog meer regels op te tuigen. We maken hier wel een uitzondering wat betreft smartphonegebruik in het verkeer en ook op de fiets. De kans op een ongeluk wordt hierdoor aanzienlijk groter en we willen juist het aantal verkeersongevallen fors terugdringen.


Alexander Pechtold
Jouw vrijheid eindigt waar die van een ander begint. Daarmee bedoelen we dat vrijheid gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Juist in het verkeer is het belangrijk om rekening te houden met de andere weggebruiker door je aan de regels te houden. Als er een verkeersregel wordt ingevoerd, moet altijd goed worden gekeken of zo’n regel ook echt iets toevoegt. Van symboolpolitiek wordt de weg niet veiliger.

 

Liesbeth van Tongeren
Oneens. Het Nederlandse verkeer wordt drukker en onoverzichtelijker. Nieuwe en snellere vervoersmiddelen doen hun intrede. Het belang neemt toe om rekening met elkaar te houden. Dan is het goed dat verkeersdeelnemers inzicht hebben in verkeerssituaties met bijbehorende verkeersregels.


 

Henk Krol
Zo wil 50PLUS het niet stellen. Als blijkt dat er regels nodig zijn, dat moeten ze gesteld worden. Zijn ze overbodig geworden, dan worden ze geschrapt. Dat geldt overal, dus ook in het verkeer. Denk hierbij aan een eventueel verbod op het gebruik van smartphones.


Gert-Jan Segers 

Regels zijn nodig om de omgang tussen verschillende verkeersdeelnemers in goede banen te leiden. Zeker kwetsbare verkeersdeelnemers moeten beschermd worden door een goed systeem van verkeersregels. Het is de ChristenUnie niet te doen om de kwantiteit van het aantal regels, maar juist om de kwaliteit. Verkeersregels zijn dan geen betutteling maar geven juist ruimte aan de burgers vrij te kiezen voor de meest gewenste mobiliteitsoplossing in iedere situatie.

 

Kees van der Staaij
Oneens. Dat er gesneden wordt in de aantal onnodige betuttelende regels voor burgers en bedrijven, is prima. Maar safety first! Dus niet ‘bezuinigen’ op de regels over de verkeersveiligheid. We willen minder ongelukken, dus dan heb je regels nodig. En wat minstens zo belangrijk is, die regels moeten wél worden gehandhaafd. En wie zich misdraagt, moet dat voelen. Mede daarom pleit de SGP voor meer geld voor politie en justitie.


Marianne Thieme
Oneens. Verkeersregels zijn in het algemeen belang en vrijheid betekent dat jouw gedrag niet mag leiden tot de aantasting van de vrijheid van iemand anders. In een samenleving zijn regels nodig om dat te borgen. De instelling van een woonerf geeft kinderen de vrijheid en veiligheid om te spelen. De instelling van een 80km-zone rondom steden zorgt voor schone lucht en minder verkeersslachtoffers. Niemand pleit voor onnodige verkeersregels, maar de maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en gezondheid van mensen zullen we gewoon moeten durven treffen.

 

Stelling 5: Ouderen moeten strenger gekeurd worden voor ze hun rijbewijs verlengen.

 

Mark Rutte
We worden steeds ouder en nemen dus ook vaker op hoge leeftijd deel aan het verkeer. Maar ik vind het geen goed idee om ouderen vanwege hun leeftijd andere regels op te leggen. Er is een keuringssysteem waarmee we de rijvaardigheid van ouderen met regelmaat controleren. Dat werkt prima. Ik kan me wel voorstellen dat we organiseren dat bijvoorbeeld familieleden die zien dat hun ouders of grootouders de controle verliezen in het verkeer zich ergens kunnen melden.

Lodewijk Asscher
Ouderen, en jongeren ook trouwens, zijn relatief vaker betrokken bij verkeersongelukken. Als we dat kunnen terugdringen, is dat goed voor iedereen. Daarom geldt voor jongeren het puntenrijbewijs en voor ouderen dat de rijgeschiktheid vanaf hun 75ste levensjaar wordt gekeurd. Zolang dit helpt om ongelukken met alle letsel dat daarbij hoort te voorkomen, ben ik hier voorstander van.


Martijn van Helvert
Het CDA wil dat ouderen zo lang mogelijk mobiel zijn. Maar dat betekent wel dat ze zich veilig moeten kunnen verplaatsen. Daarom is het belangrijk dat de keuring voor het verlengen van rijbewijzen goed wordt gedaan, zodat het veilig is voor ouderen om achter het stuur te stappen. Het CDA is er voorstander van keuringen vaker te evalueren. Als dat betekent dat de eisen moeten worden aangescherpt, dan moet dat gebeuren.


Emile Roemer
Nee, de SP wil vasthouden aan de huidige wijze van keuringen voor ouderen. We zien geen voordeel om een grote groep die vaak nog prima kan deelnemen aan het verkeer te gaan confronteren met nog meer en strengere keuringen.


Alexander Pechtold 

Het is ongelooflijk belangrijk dat ouderen mobiel blijven, maar dat moet wel veilig zijn voor henzelf en voor de andere weggebruikers. Het is daarom goed dat ouderen gekeurd worden om te kijken of ze nog mee kunnen in het verkeer. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid van de oudere zelf. 

 

Liesbeth van Tongeren
Oneens. Ouderen verkeren steeds langer in goede conditie om aan het verkeer deel te nemen. Ze hebben ruime verkeerservaring en blijken volgens CBS een beheerste rijstijl te hebben waarmee niet meer ongelukken worden veroorzaakt dan andere groepen.

 


Henk Krol
50PLUS steunt de regelgeving die op 1 januari 2014 is ingegaan en vindt op dit moment niet dat de regels verder moeten worden aangescherpt. Iedereen heeft zelf nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid of al dan niet deelnemen aan het verkeer verstandig is, ongeacht de leeftijd.

 

Gert-Jan Segers 

Het huidige beleid, waarbij ouderen vanaf 75 jaar elke 5 jaar een keuring krijgen, is wat de ChristenUnie betreft streng genoeg. Wanneer ouderen in het verkeer de fout in gaan, zijn er al mogelijkheden om in te grijpen indien men van mening is dat bepaalde fysieke beperkingen ten grondslag liggen aan de overtreding.

 

Kees van der Staaij
Zolang niet aangetoond is dat ouderen voor meer ongelukken zorgen dan mensen die jonger zijn, moet de huidige regeling niet worden veranderd. Vergeet ook niet dat ouderen langer thuis wonen tegenwoordig. Dan is het gebruik van de auto voor de boodschappen of familiebezoek natuurlijk essentieel. We moeten voorkomen dat ze door onnodig strenge keuringseisen op een eilandje komen te zitten.  


Marianne Thieme 

Eens. Voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen is het belangrijk dat de rijvaardigheid van ouderen regelmatig getest wordt.

 

 

Stelling 6: Het is prachtig dat bijna 80% van de basisscholen meedoet met het VVN praktisch Verkeersexamen en dat daar zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn.

 

Mark Rutte
Absoluut! Jong geleerd is oud gedaan. Ik vind het heel mooi dat vrijwilligers zich inzetten om onze kinderen te leren hoe je jezelf in het verkeer moet gedragen. En misschien nog wel belangrijker hoe je veilig aan het verkeer kan deelnemen. Deze vrijwilligers zijn wat mij betreft onmisbaar.

Lodewijk Asscher
Absoluut! Het VVN Verkeersexamen op basisscholen is een voorbeeld van Nederland op zijn best. Het toont de kracht van samenwerken, waar ons land zo goed in is. Met het VVN Verkeersexamen leren we onze kinderen niet alleen om veilig te fietsen, maar maken we van Nederland ook een beetje meer een verbonden samenleving. Dat is een compliment aan scholen én al die vrijwilligers.


Martijn van Helvert
Het CDA hoopt dat VVN doorgaat met haar goede werk. Hoe eerder kinderen goed leren deelnemen aan het verkeer, hoe beter. Daarbij is het van groot belang dat ze ook leren niet met hun smartphone op de fiets te bellen en te appen. En dat ze bewust zijn van het belang van met licht aan fietsen in het donker. Ook daar gebeuren nog te veel en te vaak onnodige ongelukken door. Het CDA wil alle vrijwilligers in Nederland bedanken voor hun bijdrage, maar hen ook beter ondersteunen door onnodige regels voor vrijwilligers weg te nemen. Zo heeft het CDA zich ingezet om de onnodige regeldruk die voortvloeit uit de regeling voor verkeersregelaars aan te passen. Verkeersregelaars hebben een belangrijke taak als het gaat om de verkeersveiligheid en moeten niet onderworpen worden aan extra onnodige regels die hun werk belemmeren.


Emile Roemer
Dat is natuurlijk geweldig. Zou eigenlijk op elke basisschool moeten plaatsvinden. De SP ziet veel kansen in goede opleiding voor verkeersdeelnemers. Dat zijn natuurlijk schoolgaande kinderen, maar ook de rijschoolbranche moet een hogere kwaliteit leveren. De beunhazen in de sector pakken we aan en de opleiding om instructeur te kunnen worden wordt uitgebreid


Alexander Pechtold
Zeker! Jong geleerd is oud gedaan. Op naar de 100%!

 

 

Liesbeth van Tongeren
Geheel eens. Je veilig kunnen verplaatsen in het verkeer is een basale vaardigheid die iedereen zou moeten beheersen. Daarom is het goed om daar op jonge leeftijd mee te beginnen. Dat zoveel vrijwilligers betrokken zijn, is lovenswaardig en laat zien hoe belangrijk wij dit als maatschappij vinden.


 

Henk Krol
Dat is het zeker! Hopelijk worden dat er in de toekomst nog meer! Goed en veilig verkeersgedrag moet immers al op jonge leeftijd worden aangeleerd en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

 


Gert-Jan Segers

Door het VVN praktisch Verkeersexamen leren kinderen bewust hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer, wat sterk bijdraagt aan hun veiligheid. Het is belangrijk dat deze kwetsbare verkeersdeelnemers geleerd wordt hoe ze op een veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer. Het werk van al deze VVN-vrijwilligers is dan ook van onschatbare waarde en verdient een flinke pluim!


Kees van der Staaij
Het is nóg mooier als dat 100% zou worden. 

 


Marianne Thieme
Eens, maar het streven blijft natuurlijk 100% van de basisscholen! De Partij voor de Dieren heeft veel waardering voor de vrijwilligers die het VVN praktisch Verkeersexamen iedere keer weer mogelijk maken.  Veilig leren fietsen is van groot belang voor kinderen. We steunen de vrijwilligers daarom van harte én we zetten ons in voor veiligere en fijnere fietsroutes voor iedereen.

BijlageGrootteFormaat
201703 VVN peilt.pdf776.89 KB.pdf
Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.