Duurzaam Veilig

Wegbeheerders moeten onverminderd doorgaan met (her)inrichting van straten en wegen volgens dit principe.

Duurzaam Veilig of Duurzaam Veilig Verkeer is een overheidsinitiatief om de verkeersveiligheid te vergroten. Het initiatief richt zich op het voorkomen van ongevallen en waar dit niet mogelijk is, op het beperken van letsel.

De vijf principes van Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig richt zich op diverse terreinen, zoals infrastructuur, voertuigen, verkeersregels, handhaving, educatie en voorlichting. Hiervoor zijn vijf principes opgesteld:
• Functionaliteit van wegen. Wegen moeten gebruikt worden op een manier waarvoor ze bedoeld zijn. Hiervoor zijn straten en wegen gecategoriseerd: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
• Homogeniteit van massa, richting en snelheid. Conflicten tussen lichte verkeersdeelnemers en zwaar verkeer, tussen weggebruikers met grote snelheidsverschillen en tussen weggebruikers uit verschillende richtingen moeten worden voorkomen.
• Herkenbaarheid. Het wegbeeld moet kloppen bij de functie van de weg, zodat weggebruikers hun gedrag automatisch aanpassen. Wegmarkering moet uniform zijn, zodat overal in Nederland duidelijk is op welk type weg men zich bevindt, wat men daar kan verwachten en welk verkeersgedrag daar verlangd wordt.
• Vergevingsgezindheid. Er moeten maatregelen zijn die ernstig letsel voorkomen bij ongevallen. Hierbij valt te denken aan de veilige inrichting van bermen en de beschermende werking van voertuigen (voor inzittenden en zogeheten 'botspartners').
• Statusonderkenning. Weggebruikers moeten hun eigen taakbekwaamheid goed kunnen inschatten. Zelfoverschatting is zeer ongewenst en daardoor een bron van gevaar.

Genomen maatregelen

Maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen hebben vooral betrekking op de veilige inrichting van de infrastructuur, wetgeving en handhaving. Voorbeelden zijn: categorisering van wegen, 30 en 60 km-inrichting, voorrang op verkeersaders, inhaalverboden, aanleg rotondes en bromfiets op de rijbaan.

Minder verkeersslachtoffers

Uit onderzoek van de SWOV is gebleken dat de aanpak van Duurzaam Veilig in de periode 1998 - 2007 een besparing van ruim zestienhonderd verkeersdoden heeft opgeleverd. In termen van kosten en baten blijkt dat de investeringen van Duurzaam Veilig kosteneffectief zijn geweest. De (maatschappelijke) baten waren een factor vier hoger dan de kosten.

Lees meer over Duurzaam Veilig in het dossier 'Duurzaam Veilig'.