Rotondes

Er moet een uniforme voorrangsregeling komen voor fieters op rotondes.

Rotondes zijn veilige kruispuntoplossingen. Veiliger dan traditionele kruispunten met drie of vier takken. Daarom stimuleert VVN het toepassen van rotondes. De veiligheid wordt nog groter als de voorrangsregels op rotondes uniform worden toegepast.

Korte termijnoplossing

Alhoewel het op de korte termijn veiliger zou zijn om fietsers op alle rotondes uit de voorrang te halen, vindt VVN dit niet gewenst. De maatregel heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit van fietsers. Juist in stedelijke gebieden is fietsen te prefereren boven autorijden. Die voorkeur moet tot uitdrukking komen in de voorrangsregeling.

Eenheid in rotondes

In 1998 heeft CROW de publicatie ‘Eenheid in rotondes' uitgebracht. Vier jaar later is deze aangevuld met de publicatie ‘Fietsoversteken op rotondes'. In beide wordt duidelijk dat eenduidige voorrangsregels op rotondes het beste is voor de verkeersveiligheid.
Eenduidigheid wordt bereikt door fietsers overal voorrang te geven of overal uit de voorrang te halen. Deze zwart-wit scheiding heeft echter onvoldoende draagvlak. Het compromis waar ook VVN zich in vindt, luidt: binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang en buiten de bebouwde kom fietsers uit de voorrang.

Gepaste vormgeving

Fietsers in of uit de voorrang: in alle gevallen moet de vormgeving van de rotonde - inclusief de vrijliggende fietspaden - aansluiten bij de voorrangsregeling.
Bij fietsers in de voorrang is de fietsoversteek op maximaal vijf meter van de rotonde gelegen. Bij fietsers uit de voorrang is de fietsoversteek op meer dan tien meter van de rotonde gelegen.