VVN Fryslân is op zoek naar een afgevaardigde voor de verenigingsraad

Drachten

VVN Fryslân is op zoek naar een betrokken afgevaardigde voor de verenigingsraad. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw met een hart voor vrijwilligers.
De verenigingsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Zij bestaat uit 18 afgevaardigden, verkozen door de leden van de vereniging vanuit de 12 provincies. De verenigingsraad is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging. Een kiescommissie bepaalt of kandidaten voldoen aan het gesteld profiel.

VR

Van een afgevaardigde wordt verwacht dat hij/ zij in staat is over de volle breedte mee te denken, mee te discussiëren en mee te besluiten over alle onderwerpen die aan de orde komen.
Een afgevaardigde is geen belangenbehartiger van enige groepering of richting, maar laat zich bij zijn/ haar besluitvorming leiden door de brede doelstelling van de vereniging zoals verwoord in art.2 van de statuten. Hij of zij handelt zonder last.

Taken en verantwoordelijkheden van de verenigingsraad
• Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
• Het vaststellen van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting;
• Het vaststellen en wijzigen van de statuten van de vereniging en het vaststellen van het reglement verenigingsraad, reglement kiescommissie, huishoudelijk reglement, districtsreglement, afdelingsreglement en het vrijwilligersreglement;
• Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur van de vereniging;
• Het verlenen van jaarlijkse decharge aan de bestuurders;
• Het vaststellen van de door de kiescommissie opgestelde profielschets voor de afgevaardigden;
• Het benoemen van de voorzitter van de verenigingsraad;
• Het benoemden van de leden van de auditcommissie;

Competenties
Een afgevaardigde van de verenigingsraad:
• Is in staat onafhankelijk een mening te vormen binnen een soms complexe bestuurlijke omgeving;
• Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling;
• Is maatschappelijk actief en betrokken;
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Kan meedenken over strategische hoofdlijnen maar kan het bepalen daarvan overlaten aan het bestuur;
• Is in staat samen te werken met afdelingen, mede verenigingsraadsleden en medewerkers;
• Kan omgaan met dilemma’s, conflicten en weerstand;
• Van een zestal leden wordt een specifieke deskundigheid op het gebied van verkeerskunde, financiën, didaktiek of bestuurskunde gevraagd;
• Is bereid zich meerdere keren per jaar op de hoogte te stellen van de activiteiten van de afdelingen van Veilig Verkeer Nederland.

Voorwaarden
Een afgevaardigde van de verenigingsraad
• Heeft ervaring of affiniteit met verkeersveiligheid;
• Is bereid minimaal drie jaar aan te blijven
• Is lid van de vereniging Veilig Verkeer Nederland

Inwerkprogramma
Gekozen leden kunnen deelnemen aan een introductie/ inwerkprogramma.
Indicatie tijdsinvestering
De verenigingsraad wordt in principe twee keer per jaar gehouden. Deze vergaderingen vinden doorgaans plaats op de vrijdagochtend.

Overige
Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten, bijvoorbeeld voor reiskosten, worden vergoed op basis van bonnen.

Interesse?
Meld je dan aan bij de kiescommissie via kiescommissie@vvn.nl

Wat speelt er in jouw buurt?