Historie van onze afdeling VVN

Een overzicht van de VVN afdeling vanaf 1993.

historie VVN

Veilig Verkeer Nederland - afdeling Bergen-Gennep-Mook

Op 17 mei 1993 was de oprichting van VVN-afdeling Bergen een feit. Onder grote publieke belang -stelling werd in de raadzaal van het gemeentehuis van Bergen door burgemeester Klaverdijk de afdeling Bergen officieel geïnstalleerd. De voorzitter van VVN district Limburg de heer Huskens en de heer Berkhof van het hoofdkantoor van VVN waren hierbij aanwezig.

Ruim drie jaar voor de oprichting had VVN Hilversum (hoofdkantoor) de gemeente Bergen benaderd om een afdeling op te richten. Het College van B en W reageerde hier zeer positief op. Via diverse media en het aanschrijven van VVN-leden uit de gemeente werd een oprichtingsvergadering belegd.

Voorwerk was gedaan door een voorlopig bestuur met als taak het mogelijk maken van de oprichting van onze VVN-afdeling. Leden van dit bestuur waren: de heer Vink uit Siebengewald, de heer de Vries, de heer Adams, de heer Reuzenaar, de heer van Rumund en mevrouw van der Zeeuw.

Een eerste bestuur dat in de oude notulen (1995) genoemd wordt, werd gevormd door: Diny van der Zeeuw (voorzitter), Ben van Rumund (secretaris), Geert Toren (penningmeester), Mies Poels -Verdijk (lid), Truus Custers (lid), de heer Adams (lid), Ernst de Vries (lid), Leo van Druten (lid) en Math Jacobs (lid). Vermoedelijk was er toen al sprake van het als vrienden met elkaar omgaan gezien het veranderen van meneer en mevrouw in voornamen. Alleen de heer Adams bleef meneer Adams, maar hij was ook een nestor in de groep.

Vergaderd werd er in het gemeentehuis van Bergen.

Later zijn Arie van Mill (secretaris, 30 september 1997), Harry Verberkt en Isabella van Wely bestuurslid van toen nog 3VO geworden. Isabella werd voorzitter. Zij heeft veel bereikt in het promoten van verkeersouders op basisscholen in de gemeente Bergen en het sluiten van convenanten m.b.t. verkeerseducatie door basisscholen van Bergen met VVN.

Hoe anders verliep de uitbreiding met Gennep.

Luuk Otten had in maart 2011 het voorzitterschap overgenomen van Isabella van Wely. Isabella ging verhuizen. Omdat de nieuwe voorzitter in Ottersum/Gennep woont en er sprake was van een fusie tussen de gemeentes Bergen en Gennep werd de optie besproken om de afdeling Bergen met Gennep uit te breiden. De politiek vooruit! De vijf leden van ons bestuur (Luuk Otten, Leo van Druten, Emiel Broere, Harry Verberkt en Nancy Detering-Vervloet) waren het daarmee eens. Hoe dit aan te pakken? Ons districtskantoor werd op de hoogte gesteld van onze vraag om verkering met Gennep. Met de toenmalige wethouder van Gennep de heer van den Bogaert en de verkeerskundige Andy Knipping hebben we, voorzitter en penningmeester, in april 2011 hierover een informatief gesprek gehad. Zij vonden het een goed idee om deze stap te zetten en waren enthousiast. We konden dus aan het werk.

Op 19 oktober 2011 hebben we de leden van VVN uit Gennep een brief gestuurd met een uitnodiging voor een bijeenkomst in hotel restaurant De Kroon in Gennep op 22 november 2011 om de voor - en nadelen van een uitbreiding te bespreken. Er kwamen vijf genodigden, waaronder ook een vertegen -woordiging van de politie. Ook hier weer positieve reacties met vooral de vraag hoe vrijwilligers te krijgen. Dat was en is nog steeds een probleem. Maar … we konden weer verder.

Besloten werd door onze afdelingsbestuurders de VVN afdeling Bergen te veranderen in de VVN afdeling Bergen-Gennep. Datum van ingang 1 februari 2012. Het districtskantoor werd hiervan in kennis gesteld en gevraagd dit met het hoofdkantoor in Amersfoort verder te bespreken. Via een later telefonisch bericht vernamen wij dat ook VVN -Amersfoort akkoord was met de nieuwe uitbreiding en de naamsverandering van de afdeling Bergen in VVN afdeling Bergen-Gennep.

Daar is het niet bij gebleven. Een lege plek qua VVN was nog de kop van Noord-Limburg. Willen we daar ook actief zijn of nemen we dan te veel hooi op de vork? Het werd een nieuwe uitdaging. Als bestuur hadden we als voorwaarde gesteld dat ons bestuur dan wel uitgebreid moest worden met twee leden voor ons bestuur uit dat nieuwe gebied. Dat lukte vrij snel. Jan van de Wijdeven en Jan Folker kwamen met ingang van 1 mei 2016 ons bestuur versterken. Gelukkig werd ook nog een oplossing gevonden voor de vacante functie penningmeester. Emiel Broere was als penningmeester gestopt, zijn taak werd overgenomen door Anita van der Burg. Met dank aan Emiel om zijn gedreven wijze van bestuurslid zijn en blij met Anita voor het op zich nemen van het penningmeesterschap. In die periode besloten bijna alle basisscholen van Bergen, Gennep en Mook & Middelaar te fuseren en werden zij ondergebracht in de Stichting Lijn 83. Dit werd nog een reden om onze afdeling uit te breiden met Mook & Middelaar. Verkennende gesprekken werden gevoerd met de heer Baneke, wethouder van de gemeente Mook & Middelaar en de heer Peter Rutten, verkeerskundige van die gemeente. Men vond het een goed plan en met ingang van 20 mei 2016 werd ons plan om onze afdeling verder uit te breiden akkoord bevonden door het VVN-districtsbestuur van Limburg en het hoofdkantoor van VVN in Amersfoort, middels de volgende boodschap:

De fusie van de afdelingen Gennep-Bergen en Mook-Middelaar is m.i.v. 20 mei 2016 geaccordeerd door het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Hermy Grapperhaus

juridische zaken en bestuursondersteuning

 

Luuk Otten

Voorzitter VVN afdeling Bergen-Gennep-Mook