"Teleurstellende inzet overheden bij stijgend aantal verkeersslachtoffers"

Gisteren is bekend geworden dat het aantal ernstig verkeersgewonden opnieuw is gestegen. In 2018 vielen 21.700 ernstig gewonden, zo’n 1.000 meer dan in 2017. Deze toename komt bovenop het aantal verkeersdoden dat vorig jaar met 11% steeg naar 678. De Verkeersveiligheidscoalitie is uiterst teleurgesteld dat de decentrale overheden vooralsnog geen financiële toezeggingen hebben gedaan aanvullend op de 50 miljoen euro per jaar die de minister van I&W vorige week aankondigde. De Verkeersveiligheidscoalitie benadrukt dat we ons niet kunnen veroorloven dat 2020 een verloren jaar wordt voor verkeersveiligheid.

fietspad

De Verkeersveiligheidscoalitie is een groep van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen die zich inzetten voor betere verkeersveiligheid, zoals o.a. Veilig Verkeer Nederland, ANWB, Verbond van Verzekeraars, Fietsersbond, TNO, CROW, RAI Vereniging.

Volgend op eerdere pleidooien deed de coalitie in de afgelopen dagen al tweemaal een klemmend beroep op de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, provincies en gemeenten om nu te investeren in o.a. (fiets)infrastructuur en verkeershandhaving.

Uit de verzamelbrief van de minister aan de Tweede Kamer concludeert de Verkeersveiligheidscoalitie dat pas in het voorjaar zal worden bepaald welke voorwaarden worden gesteld aan cofinanciering van het door de minister toegezegde bedrag van 50 miljoen per jaar tot 2030. Pas in het najaar van 2020 mogen investeringsbesluiten worden verwacht. 

Ook van de  uitbreiding van de handhavingscapaciteit waar de coalitie al jaren voor pleit mag op de korte termijn niet veel worden verwacht. Volgens de minister vraagt dat nog veel en ingewikkeld overleg. De Verkeersveiligheidscoalitie maakt zich hier ernstige zorgen over.

Al met al een zeer teleurstellend resultaat bij de noodzakelijke inzet van de gezamenlijke overheden om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en het leed van slachtoffers te voorkomen.

Investeringen in veilige (fiets)infrastructuur en handhaving hebben een bewezen effect op verkeersveiligheid. Er moet haast worden gemaakt met uitvoeringsplannen. Met het nemen van actie hoeft volgens de Verkeersveiligheidscoalitie niet te worden gewacht tot de risico-analyses en uitwerkingsprogramma’s helemaal klaar zijn. Waarom niet nu al beginnen met maatregelen om infrastructuur veiliger te maken en waarvoor reeds algemeen draagvlak bestaat? Denk hierbij aan het veiliger maken van woonwijken, het scheiden van fietsers van overig verkeer op 50- en 80 km/uur wegen en het veiliger maken van provinciale wegen. Ook moet er meer aandacht komen voor het vergroten van de handhavingscapaciteit, bijvoorbeeld door gebruik te maken van slimme technologie.

In aanvulling op het voorgaande blijft het belangrijk om mensen en organisaties te bewegen om zich actief in te zetten voor verkeersveiligheid en om gewenst verkeersgedrag aan te moedigen door het opschalen en intensiveren van reeds ingezette gedragscampagnes. De Verkeersveiligheidscoalitie blijft zich hiervoor inzetten, samen met u. Het effect van bijvoorbeeld campagnes zal groter zijn als infrastructuur, wetgeving en handhaving op orde komen.